Home » Voorwaarden

Delen |

Voorwaarden

 

Voorwaarden

 

1. Uitleg van begrippen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1 Voertuig: het voertuig, welke het onderwerp is van de huurovereenkomst.


1.2 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.


1.3 Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.


1.4 Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig: minimaal 24 jaar oud en tenminste 1 jaar in bezit van een geldig rijbewijs.


1.5 Huurdag: deze omvat 24 uur van 0.00 uur tot 24.00 uur. Ieder onderdeel van de dag wordt berekend als een volledige huurdag.


1.6 Schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en het daaruit voortvloeiende verlies van huurinkomsten.


1.7 Huurovereenkomst: document dat in tweevoud wordt opgemaakt en door zowel de huurder als de verhuurder wordt ondertekend. In de huurovereenkomst staan in elk geval de volgende gegevens:
    •    Naam en diverse contactgegevens van de huurder en de verhuurder.
    •    Gemaakte (prijs)afspraken tussen de huurder en de verhuurder.
    •    Datum, plaats en tijd van de (geplande) aanvang en afsluiting van de huurperiode.
1.8 Vestiging Almere: de locatie waar vanuit het voertuig wordt verhuurd.

 

2. Reserveren en annuleren.

2.1 Een reservering kan telefonisch, per email of mondeling worden gemaakt.


2.2 Na reservering verstuurt de verhuurder, de huurder per email de factuur.

2.3 Na (deel) betaling van de factuur is de reservering definitief. Door deze (deel) betaling gaat de huurder akkoord met de prijs, de voorwaarden en eventuele andere gemaakte afspraken. Bij aflevering wordt een exemplaar van de huurovereenkomst ondertekend, hierin wordt verwezen naar de voorwaarden. Er wordt een foto van het rijbewijs van de bestuurder (s) gemaakt (en eventueel het paspoort)


2.4 Tijdens de periode tussen de reservering en het moment van (deel) betaling, is de reservering in optie.


2.5 Een reservering houdt in dat:
    •    De verhuurder op de overeengekomen datum, het voertuig, behoudens overmacht, ter beschikking stelt aan huurder.
    •    De verhuurder de huurder voor, tijdens en na de huurperiode zo goed mogelijk assisteert.
2.6 Een annulering van een reservering is mogelijk. De overeenkomst kan door de huurder tot vier weken na reservering, telefonisch, of per email kosteloos worden geannuleerd. Na deze periode zijn de annulering kosten 25% van de gehele huursom. Wanneer de huurdatum binnen deze termijn van vier weken valt kan er tot uiterlijk zeven dagen van te voren kosteloos geannuleerd worden.

2.7 Annuleringen door de huurder vanwege slechte weersomstandigheden zijn geaccepteerd. De huurder krijgt in dat geval geen restitutie van de huursom. In overleg met de verhuurder wordt een nieuwe huurperiode besproken.


2.8 De verhuurder is gerechtigd een verhuur te annuleren als de (weers)omstandigheden schade aan het voertuig kunnen veroorzaken, de huurder heeft in dat geval recht op restitutie van de huursom of er wordt in overleg met de verhuurder nieuwe huurperiode besproken. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende ontbinding van de overeenkomst.


2.9 Als door welke oorzaak dan ook de verhuurder niet in staat zal zijn het voertuig aan de huurder ter beschikking te stellen, zal de verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder zal in dat geval de door de huurder betaalde huursom per omgaande restitueren. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende ontbinding van de overeenkomst.


2.10 Op reserveringen bij derden die de verhuurder namens de huurder gemaakt heeft of welke de huurder zelf heeft gemaakt, wordt bij annulering door huurder of verhuurder, geen restitutie verleend door de verhuurder.

2.11 Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

3. Betaling.

3.1 Binnen 2 weken na toezending van de factuur dient de verschuldigde huursom aan verhuurder te worden voldaan.


3.2 De borg bedraagt € 250,- of € 450,- of € 1500,- . Deze borg wordt (na tien werkdagen) teruggestort na het schadevrij inleveren van de het voertuig en moet uiterlijk een week voor de verhuring op het opgegeven rekeningnummer staan.

3.3 Als de betaling niet op tijd is voldaan, houdt de verhuurder zich het recht voor de reservering te ontbinden.

3.4 De huurder heeft in geen geval het recht om te vertrekken zonder dat de volledig vooraf afgesproken huursom en borg zijn voldaan. 

4. Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig.

4.1 Tijdens de huurperiode zijn alle aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, als brandstof, tolgelden en parkeergelden, voor rekening van de huurder. Uitgezonderd motorolie en koelvloeistof. De gevolgen van het gebruik van verkeerde koelvloeistof, motorolie of brandstof is voor rekening van de huurder.


4.2 Het voertuig wordt met een volle tank aangeleverd en wordt bij inlevering door verhuurder afgetankt, tenzij anders is afgesproken. Dit wordt verrekend met de borg. Er mag alleen een brandstof met octaan 98 of hoger getankt worden, wanneer huurder zelf moet tanken tijdens de verhuur periode dient deze de bon of een kopie daarvan bij het inleveren van het voertuig te overleggen. In het geval er een andere brandstof dan vereist is getankt zal er € 450,- van de borg worden ingehouden.

4.3 Het voertuig wordt schoon afgeleverd (exterieur en in geval auto, interieur). Indien het voertuig wordt ingeleverd, dusdanig dat extra schoonmaakwerkzaamheden noodzakelijk zijn, dan wordt hiervoor € 50,- verrekend met de borg.

 

5. Ophalen en terugbrengen van het voertuig.

5.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en prijs zoals deze op de huurovereenkomst is vermeld.


5.2 Het voertuig kan worden opgehaald en teruggebracht bij de vestiging, tenzij anders is afgesproken.


5.3 De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tijdens de huurperiode tot het moment dat er is getekend voor het schadevrij inleveren van het voertuig.


5.4 Als het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder is ingeleverd, zal de huurder in rekening worden gebracht de huurprijs per dag en de eventuele door verhuurder geleden schade of gederfde inkomsten, waarbij een dagdeel geteld wordt als dag.

5.5 Alle in deze voorwaarden genoemde bepalingen blijven van kracht totdat het voertuig is ingeleverd.

 

6. Gebruik van het voertuig en verplichtingen huurder.

6.1 Verhuurder verstrekt de huurder voor aanvang van de huurperiode een deugdelijke mondelinge instructie over het voertuig.


6.2 Bij het voertuig is een gebruiksaanwijzing aanwezig.


6.3 Verhuurder is gedurende de huurperiode 24 uur/dag telefonisch bereikbaar voor de huurder.

6.4 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig alleen in overeenstemming met zijn bestemming wordt gebruikt. Schade aan of vermissing van, tijdens de huurperiode, inzittenden, berijders van het voertuig en/of toebehoren, of derden, veroorzaakt doordat de bestuurder niet voldoet aan de in paragraaf 6 gestelde eisen, door nalatigheid dan wel in geval van opzet of onzorgvuldigheid aan de zijde van bestuurder en/of huurder, zijn volledig voor rekening van de huurder.


6.5 Huurder verplicht zich bij gebruik van het voertuig zich als goed huurder te gedragen en zal het voertuig aan het einde van de huurovereenkomst volledig ter beschikking stellen aan de verhuurder.


6.6 Indien huurder gebreken of schade aan het voertuig ontdekt, dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder, bij gebreke waarvan de huurder de door zijn nalatigheid ontstane schade aansprakelijk is.


6.7 Huurder is verplicht adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan het voertuig als gevolg van brand, storm, wateroverlast, vorst, diefstal en andere calamiteiten, bij gebreke waarvan huurder de door zijn nalatigheid ontstane schade aan de huurder zal vergoeden.


6.8 Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden. Het is niet toegestaan de ter plaatste geldende maximum snelheid te overschrijden. Het is niet toegestaan harder te rijden met het voertuig dan 140 kilometer per uur.


6.9 Huurder dient erop toe te zien dat alleen de in het huurcontract genoteerde personen het voertuig mogen besturen


6.10 Alleen personen die minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, tenminste 24 jaar zijn, bij wie nooit de rijbevoegdheid is ontzegd of zijn vervolgd en/of veroordeeld voor voertuig criminaliteit zijn gerechtigd het voertuig te besturen.


6.11 Het is ten strengste verboden het voertuig onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen te besturen.


6.12 Het is huurders niet toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.

6.13 Het is niet toegestaan het voertuig onbeheerd buiten te laten staan. 's Nachts, tussen 00:00u en 06:00u moet het voertuig in een afgesloten, beveiligde ruimte gestald staan. Het voertuig moet (indien mogelijk) afgesloten zijn, de mechanische en (indien aanwezig) elektronische beveiliging moet ingeschakeld zijn, sloten moeten aangebracht zijn (indien toepasselijk).


6.14 Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken of in/op het voertuig te gaan staan.


6.15 Het is de huurder niet toegestaan om met het voertuig, in wat voor vorm dan ook, tijd- of snelheid gebonden competities, rally's en/of spelletjes te ondernemen, toerriten die voldoen aan de verkeersregels zijn wel toegestaan.

6.16 De huurder mag geen huisdieren in het voertuig vervoeren


6.17 Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning, tijdens de huurperiode op het vereiste niveau te houden.


6.18 Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof (octaan 98 of hoger zonder ethanol) te tanken.


6.19 De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken dat, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.

6.20 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.


6.21 Eventuele sleepkosten en transportkosten van het voertuig en/of de inzittenden als gevolg van dat de bestuurder niet voldoet aan de in paragraaf 6 gestelde zijn voor rekening van de huurder.


6.22  Als een reparatie voortvloeit als gevolg van dat de bestuurder niet voldoet aan de in paragraaf 6 gestelde,  zijn de kosten hiervan voor rekening van de huurder.

 

7. Eigen risico en schade.

7.1 De huurder en passagiers rijden op eigen risico met het voertuig.


7.2 Het eigen risico-bedrag is € 3500,-. Eventueel afkoopbaar voor €250,- Schade aan de onderzijde van het voertuig is niet afkoopbaar.


7.3 Schade tijdens de huurperiode aan inzittenden, het voertuig of aan derden, veroorzaakt doordat de bestuurder niet voldoet aan het in paragraaf 6 gestelde door nalatigheid dan wel in geval van opzet of onzorgvuldigheid aan de zijde van bestuurder, is volledig voor rekening van de huurder. Deze wordt in eerste instantie verrekend met de borg.


7.4 In geval van schade is de huurder verplicht zo snel mogelijk na de vaststelling van het schadebedrag, het te betalen bedrag te voldoen.


7.5 De verhuurder houdt zich hiermee het recht voor om na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten die zijn veroorzaakt door de huurder, in rekening te brengen bij de huurder.


7.6 Bij schade aan het voertuig wordt het te vervangen onderdeel in rekening gebracht aangevuld met het geldend uurtarief van een erkend schadebedrijf voor (de)montage van het onderdeel.


7.7 Schade doordat dat de bestuurder niet voldaan heeft aan het gestelde eisen in paragraaf 6, met als gevolg de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren ten behoeve van gemaakte reserveringen, zal de huurder in rekening in gebracht worden de huurprijs per dag en de eventuele door verhuurder geleden schade of gederfde inkomsten. 

8. In geval van schade en reparaties.

8.1 Bij aanvang en beëindiging  van de huurperiode wordt door huurder en verhuurder samen de staat van het voertuig vastgesteld.


8.2 Als de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert dat niet bij aanvang van de verhuur is vastgesteld, dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.


8.3 De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het voertuig.


8.4 De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan, door de huurder met het voertuig vervoerde goederen.


8.5 In geval van schade of gebrek aan het voertuig, is het de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken als dit kan leiden tot verergering van de schade of het gebrek, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

8.6 In geval van schade of een gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:
    •    Verhuurder onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen door telefonisch contact op te nemen.
    •    De instructies van de verhuurder op te volgen.
    •    Alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken.
    •    Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.

8.7 De huurder dient de verhuurder en de door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen.


8.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de huurder van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van schade of reparaties. 

9. Reparaties & technische assistentie.

9.1 De verhuurder draagt er zorg voor dat het voertuig in goede staat van onderhoud verkeert en dat het voertuig compleet is.


9.2 De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk zijn om veilig verder te kunnen rijden, komen voor rekening van verhuurder.


9.3 De verhuurder dient altijd toestemming te geven voordat een reparatie plaatsvindt.


9.4 De kosten van de door de huurder betaalde, noodzakelijke, reparatiewerkzaamheden worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en bewijs van betaling, vergoed.


9.5 De verhuurder levert technische assistentie indien nodig.


9.6 De verhuurder verplicht zich het uiterste te doen om de huurder bij een mankement aan het voertuig zo snel mogelijk te helpen.


9.7 Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat al (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder, mits de verhuring in Nederland plaatsvind, recht op vervangend vervoer. Bij een verhuring in het buitenland heeft men na 48 uur recht op vervangend vervoer.

9.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg van een defect of reparaties. Ook eventuele bederving van het huurgenot wordt niet gecompenseerd.


9.9 In alle gevallen dient de huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met de verhuurder zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

10. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen.

10.1 Huurder is aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen gedurende de huurperiode en de daaruit voortvloeiende gevolgen, waaronder boetes die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd.


10.2 Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties worden na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij € 25,- administratiekosten in rekening te brengen.

 

11. (Buitenlandse) reizen, arrangementen en routes.

11.1 De verhuurder is géén lid van de ANVR, SGR of andere fondsen en/of organisaties.


11.2 Bij eventuele tekortkomingen, conflicten of andere onregelmatigheden in, bij of door derden als pensions, hotels, transportmaatschappijen of andere leveranciers die arrangementen van de verhuurder completeren of mogelijk maken, zijn de algemene voorwaarden van deze organisaties van toepassing.


11.3 Het is de huurder niet toegestaan een buitenlandse reis met het voertuig te maken zonder schriftelijke toestemming van verhuurder


11.4 De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld ongeacht het tijdstip daarvan.


11.5 De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat de huurder ondervind door fouten of onvolledigheden in verstrekte routebeschrijvingen of systemen.

 

13. Milieuzone.

13.1 De verhuurder is niet aansprakelijk voor boetes die voortkomen uit het binnenrijden van een milieuzone door huurder.

13.2 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor boetes die voortkomen uit het binnenrijden van een milieuzone wanneer het door de huurder opgegeven bezorg adres binnen een milieuzone valt.

 

14. Bemiddeling en geschillenregeling.

14.1 De bemiddeling en geschillenregeling is uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze algemene voorwaarden en wordt door een derde onafhankelijke partij bepaald.


14.2 Bemiddelingsregeling: Indien zich een geschil voordoet zoals omschreven kunnen verhuurder en huurder dit geschil schriftelijk voorleggen aan een door beide partijen overeengekomen bemiddelingsbureau.


14.3 Geschillenregeling: Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschillenbeslechting door de burgerlijke rechter.

 

15. Toepassing recht.

15.1 Op deze voorwaarden en de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil over de voorwaarden en/of de huurovereenkomst zal beslecht worden door een daartoe als gevolg van de wet bevoegde Nederlandse gerechtelijke instantie.


Tot slot
: Wij hopen dat we voor, tijdens of na de huurperiode geen gebruik hoeven te maken van deze voorwaarden!