Home » Privacy

Delen |

Privacy


Artikel 1 Kennisgeving privacybeleid
1.1 Classic Rentals verstrekt deze privacyverklaring om u in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy en van de keuzes die u kunt maken met betrekking tot het door Classic Rentals inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.
1.2 Classic Rentals respecteert en beschermt uw privacy. Classic Rentals zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacywetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd.
1.3 Een ieder die zich inschrijft op de website of daar gegevens achterlaat is een inschrijver. Iedere inschrijver geeft Classic Rentals toetemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven.
1.4 Classic Rentals zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling
2.1 Mocht u ons persoonlijke informatie verstrekken, dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die u hebt met Classic Rentals.
2.2 Classic Rentals gebruikt de informatie die u verstrekt om uw behoeften beter te begrijpen en om u betere diensten te kunnen aanbieden en om onze website af te stemmen op uw behoeften.
2.3 Classic Rentals zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren tenzij Classic Rentals daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van Classic Rentals. Verder geeft u toestemming aan Classic Rentals om de persoonlijke gegevens die u online verstrekt, alleen te delen met zakenpartners die in naam van Classic Rentals handelen in de hierboven beschreven doeleinden.
2.4 Classic Rentals zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder u van tevoren hierover in te lichten.

Artikel 3 Koppeling websites derden
3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u www.classicrentals.nl. Classic Rentals heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door Classic Rentals bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doet u dit volledig op eigen risico.

Artikel 4 Veiligheid
4.1 Classic Rentals doet het uiterste om uw gegevens veilig te stellen.

Artikel 5 Verdenking misbruik
5.1 Classic Rentals behoudt zich het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat Classic Rentals het recht heeft om alle informatie van en over een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. Classic Rentals heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan Classic Rentals passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van Classic Rentals of aangifte bij de politie.

Artikel 6 Cookies en IP-adressen
6.1 Classic Rentals kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van Classic Rentals, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de inschrijvers in het algemeen.
6.2 De informatie door inschrijver opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.
6.3 Om de privacy van inschrijvers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring
7.1 Classic Rentals heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website www.classicrentals.nl. Classic Rentals is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 8 Klachten
8.1 Indien de inschrijver van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van Classic Rentals.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen
9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Classic Rentals kunt u terecht bij info@classicrentals.nl

Hier kunt u uw tekst invullen